Genetisk resistens mod to nye alvorlige skadevoldere i Abies-slægten.


I de seneste år er der set en del skader på en række ædelgran arter, også i Aboretet i Hørsholm. Skaderne har på landsplan taget et nærmest epidemisk omfang i løbet af forår og sommer 2013, og har vakt bekymring i skovbrugskredse og pyntegrøntbranchen. Skaderne menes at kunne henføres til en svamp af slægten Neonectria, og senest er der også konstateret en ny barkbilleart, der ligeledes kan have en rolle i skadebilledet.

Observationer i bl. a. Aboretet antyder, at der er store forskelle mellem arterne i hvor stor udstrækning de skades. Nogle indledende opgørelser i to frøplantager af normannsgran antyder, at der er en væsentlig genetisk betinget forskel i resistens/modtagelighed overfor svampen. Projektet vil søge at afdække denne genetiske resistens og samspillet med andre faktorer, der formodes at have en indvirkning på skadernes omfang, herunder insekter og klimatiske forhold.

Vil du se mere om IGN og Aboretet, se www.ign.ku.dk