Nyt forsknings- og forsøgsmateriale via krydsning af træer i Aboretet.


Nogle artshybrider er blandt de højest ydende træer i verden. Ved at krydse forskellige træarter kan man f. eks. undersøge om hybrider kan give forøget vækst og dermed større biomasseproduktion. Også indenfor arter kan krydsning af træer fra forskellige områder resultere i krydsningsfrodighed i form af f. eks. øget vækst og bedre sundhed. Krydsning arbejde har derfor traditionelt været et vigtigt redskab i skovtræ-forædling, men da det er tidskrævende, bliver det i moderne forskning ofte fravalgt, fordi det ikke tilstrækkeligt hurtigt giver anledning til publicerbare forskningsresultater, selvom det har stort potentiale for at skabe nytte i den virkelige verden.

Dette projekt støtter til at genoptage krydsningsarbejdet i dansk skovtræforædling på to områder. I første delprojekt laves en serie af krydsninger, hvor forskellige hybrider fre4mstilles til produktion af forsøgsplanter. Denne serie baseres bl. a. på den store samling af nåletræsarter i Aboretet i Hørsholm. Forsøgsplanterne vil allerede på planteskolestadie blive målt for deres vækstpotentiale. I andet delprojekt krydses dansk nobilis, som vokser langsomt, med pollen fra nobilis i USA (og visa versa) for at undersøge om dansk nobilis lider af indavlsdepression.

Vil du se mere om IGN og Aboretet, se www.ign.ku.dk