Skovselskabet Poulsker Aps.


Nærværende projekt har som formål, at analysere mulighederne for flersidig anvendelse og beskyttelse af øvre Øle å, Bornholm, komplekset med dets natur- og kulturhistoriske kvaliteter og rekreative værdier. Formålet er gennem dialogbaseret samarbejde med lokale aktører, at udarbejde et katalog af muligheder, der kan danne baggrund for en samlet strategi for bevaring og benyttelse af Øvre Øle å komplekset.

De tidligere kommunalt ejede Poulsker og Bodilsker plantager blev i 1991 købt af Skovselskabet Poulsker Aps. Plantagerne, på i alt knapt 700 ha, er drænede og tilplantet med hovedsagelig rødgran. Øle å, der løber igennem ejendommen, er Bornholms mest ren vandede og uforstyrrede vandløb. Ejendommen er udpeget som habitatområde.

Den nuværende ejer, har taget initiativ til, at kontakte en række af de lokale organisationer og grupper, for at finde frem til hvilke behov og ønsker der ligger til plantagerne, ud over de ønsker der naturligt ligger i at eje plantagerne, med deraf hørende ønsker om bæredygtig skovdrift, økologisk, økonomisk og socialt.

Dette projekt skal bidrage til, at belyse hvorledes samarbejde mellem forskellige aktører, med fokus på udvikling af et lokalområde kan finde sted, og herunder pege på mulighederne for at igangsætte aktiviteter efterfølgende som et resultat af det igangværende projekt.