Træarters tilpasning til stigende efterårstemperaturer


Formålet med dette projekt er at undersøge en række træarters reaktion på varme efterår og bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor høje temperaturer om efteråret begrænser væksten det følgende år hos nogle nåletræarter. Dette er tidligere vist ved hjælp af årringsanalyser af danske skovtræer. Vi arbejder med forskellige træarter, som anvendes i det danske skovbrug, for derigennem at forbedre grundlaget for træartsvalget i skov- og naturforvaltningen under hensyn til et fremtidigt klima som med stor sandsynlighed vil give højere temperaturer.

Forsøget vil blive udført ved drivhusene i Arboretet i Hørsholm, hvor den grundlæggende infrastruktur og plads er til stede. Eksperimentet vil manipulere træernes temperatur ved at benytte infrarøde lamper til at opvarme planterne. Opvarmningen vil finde sted under åben himmel, hvorved det sikres, at forsøget finder sted under naturlige forhold, og at alle parametre undtagen temperaturen holdes konstante. Eksperimentet vil have to behandlinger, nemlig cirkulære kontrol plots med normal (ikke manipuleret) temperatur, og lignende plots hvor temperaturen vil blive øget med ca. 5 °C. Hver behandling vil have fire gentagelser. Før, under og efter behandlingerne i 2018 vil vi måle fotosyntese, respiration, og transpiration på grene ved hjælp af et mobilt fotosyntesesystem (CIRAS-3), rodrespiration ved hjælp af målinger af CO2-udledning fra potten, samt indhold af kvælstof, sukre og stivelse ved forskellige former for spektrometri. Desuden vil den daglige diametertilvækst blive målt ved hjælp af dendrometre.

Figur: (a) Eksempel på cirkulært plot uden planter og (b) med planter og med infrarøde varmere (Rich et al., 2015). (c) Temperaturprofil fra parcel hvor infrarøde varmere er placeret 1,2 meter over kronetaget. (d) Samme temperaturprofil set fra oven (fra Kimball et al., 2012).

I øvrigt er der blevet lavet en lille YouTube-film, som beskriver eksperimentet: http://video.ku.dk/fem-graders-temperaturstigning