Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup


Fonden støttede i 2018 et forskningsprojekt, der skulle belyse om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge floradiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup.

I nærværende projekt udbygges floraundersøgelserne med faunaundersøgelser for at få en analyse af drifts- og plejetiltagenes betydning for især forekomsten af bestøvende insekter. Det vil blive registreret, hvilke insekter, der samler nektar og pollen på forsøgsfelterne, samt i hvilken grad disse organismer benytter støjvoldene som levested. Projektet vil resultere i anbefalinger af specifikke tiltag, der kan medvirke til at øge mangfoldighed og understøtte plante-insekt samspillet – altsammen resulterende i øget naturmæssig værdi af støjvoldene.

Projektet udføres af Københavns Universitet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab.