Kortlægning og mobilisering af genetisk variation i dansk rødel


Rødel (Alnus glutinosa) er en hjemmehørende træart, vildtvoksende overalt i Danmark. Et vigtigt levested for mange organismer og populær blandt fuglene, der spiser dens frø om vinteren og bruger træerne til redehuller. I skovbruget har den været anset som ubetydelig kun voksende, hvor andre træarter ikke kunne gro. Det har medført få studier af rødel, ligesom forædling og fremavl har været beskeden. Rødel er dog interessant af mange grunde. Rødellen kan, som det eneste danske træ, vokse på jordbund dækket med vand året rundt. Det gør den velegnet på de tiltagende arealer i skovbruget, hvor dræning stoppes af naturhensyn, og også interessant i forhold til udtag af lavbundsjorde. Måske kan tilplantning med rødel blive en måde at skabe ekstra naturindhold, produktion og CO2-binding i disse områder? Som skovtræ producerer rødel udmærket træ, eksempelvis anvendt til køkkener og gulve. Rødel bruges også som hurtigvoksende hjælpetræer, der skaber et skovmiljø og skærmer hovedtræerne, der skal vokse sig store og blive til nyttige produkter. Flere hjælpetræer er en effektiv måde at øge skovenes optag af CO2, og dermed modvirke klimaforandringerne.

Projektet vil kortlægge den genetiske variation i dansk rødel – for derigennem at fremme brugen af rødel. Med afsæt i resultater fra kortlægningen laves en strategi for forædling af træarten. Projektet har udspring i forskergruppen for Skov, genetik og diversitet ved Københavns universitet.