Genomisk Selektion – Den nye generations forædlingsmetode.


Dansk planteproduktion er i dag udfordret på flere fronter: Klimaet har og vil ændre sig og byde på mere  uforudsigelige dyrkningsvilkår; produktionen foregår under stadigt flere skærpede miljøkrav, der sammen med globaliseringen har medført voksende ulighed i den internationale konkurrence. Det stiller store krav til de sorter vi skal have på marken i fremtiden.

Med dette projekt, er der taget det første danske initiativ til at indføre en ny og intelligent forædlingsmetode, kaldet Genomisk Selektion (GS) i planteforædlingen. Teknologien består i at udvælge de bedste sorter på baggrund af deres genetiske sammensætning i stedet for forsøgsdata og forædlerskøn. Den opgave har DLF-TRIFOLIUM indledt et samarbejde med Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet om at løfte. Instituttet er internationalt anerkendt for sin frontudvikling af GS i dyreavl og for sin genomforskning i græsser.

Første opgave er at finde en sammenhæng mellem alle ønskelige egenskaber (udbytte, sygdomsresistens, stresstolerance, foderkvalitet, etc.) og den genetiske profil for et stort antal forædlingslinjer. Den genetiske profil findes ved at sekventere ”aflæse” store dele af planternes DNA.  Vha. supercomputere kan der på baggrund af de 1000 linjer, der indgår i forsøget, laves en model, som kan bruges til at beregne det genetiske potentiale (genetiske avlsværdi) for alle egenskaber for enhver ny forædlingslinje. Det giver mulighed for både at opnå markante forbedringer og for at lave udvælgelse for mange egenskaber på samme tid. Til forsøget er anvendt foderrajgræs, der udgør et højværdisegment og en stor eksportvare, og det forventes at der med afsæt i dette projekt kan skabes en stærk platform for implementering af GS i andre danske plantearter.

Fondens støtte bidrager til projektets budget og bliver helt konkret brugt til DNA sekventeringsarbejde. Det ventes at første udgave af rajgræsgenomet vil blive offentliggjort i anden halvdel af 2013.

Vil du vide mere om DLF – Trifolium, klik ind på: httt://www.dlf.dk