Alle projekter

RenoveringafH

Renovering af Holsteinborgs victorianske have

Bidraget den 26. november 2020

I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i […]

KR. 618.000
Gammelestrupbillede

Genopretning af Gammel Estrups park

Bidraget den 26. november 2020

Gammel Estrups parkanlæg er skabt i 1720’erne og de ældste dele, lindealléen og hækken, definerer stadig anlægget. Begge dele trænger i høj grad til en bevarende beskæring, så denne vigtige kulturarv kan blive bevaret for eftertiden. Projektet kan følges på www.gammelestrup.dk

KR. 350.000
fostbotaniskhave

Genopretning af Danmarks ældste Forstbotaniske Have

Bidraget den 26. november 2020

Forstbotanisk Have i Charlottenlund hører til Danmarks natur-og kulturarv og betragtes af mange som et nationalt klenodie. Haven blev anlagt på foranledning af Kong Christian VII med det formål at plante træer og buske fra hele verden for at se, om de egnede sig til at genopbygge de danske skove. Dette projekt indeholder udarbejdelse af […]

KR. 350.000
InNovabillede

Fremtidens mosaikskov – bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg

Bidraget den 26. november 2020

Bæredygtigt og aktivt forvaltede skove og landskaber er blandt de mest kraftfulde og omkostningseffektive redskaber, som vi råder over til at håndtere CO2-problemetog bæredygtighedsudfordringen i det hele taget. I projektet om fremtidens mosaikskov påbegynder vi i Bodilsker og Poulsker Plantager på Bornholm etableringen af danske demonstrationsforsøg med det formål at skab en stærkere platform for […]

KR. 840.000
Billede - klimarobusthed

Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter

Bidraget den 18. juni 2020

I dette projekt undersøges potentialet til at tilpasse udspring, blomstring, frugtsætning og afmodning til et fremtidigt klima for de seks danske træ- og buskarter rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad, fuglekirsebær, fjeldribs, og ask. Dårlig klimatilpasning i form af for tidligt udspring og blomstring i foråret – eller for sen afmodning i efteråret – kan medføre […]

KR. 498.033
Billede - Skovdyrkning som fremmer

Skovdyrkning som fremmer sunde asketræer

Bidraget den 18. juni 2020

Gennem de seneste 15 år er det gået voldsomt tilbage for asketræerne i hele Europa. Det skyldes en svamp (Hymenoscyphus fraxineus), som stammer fra Asien. I Asien lever svampen i harmløst samspil med lokale askearter. Men efter den ubevidst blev indslæbt til Europa, har den skabt store problemer. På rekordtid har den spredt sig over […]

KR. 506.000
Billede - Effekten af askefrøplanter

Effekten af askefrøplanters mikrobielle samfund på modstandsdygtighed overfor tørke og asketoptørre

Bidraget den 18. juni 2020

Fremtidens klima i Danmark forventes at blive med stigende temperaturer henover året og om sommeren med perioder med hedebølge og tørke, samt kraftige regnskyl. Det omskiftelige vejr stiller nye krav til den hjemmehørende flora og kan have negativ indflydelse på træers vækst og sundhed. En skovtræart, som almindelig ask (Fraxinus excelsior), der i forvejen er […]

KR. 594.000
Billede Nye arter og frøkilder

Nye arter og frøkilder til klimatilpassede skove – første viden om tilpasning

Bidraget den 18. juni 2020

De markante klimaforandringer kommer nu i løbet af få årtier, hvilket indebærer en risiko for, at flere af vores træarter ikke kan nå at tilpasse sig det nye klima. Derfor er det relevant at undersøge og teste nye frøkilder eller helt nye lovende træarter. Frøkilder og arter der typisk vil blive udvalgt i varmere områder […]

KR. 548.742
Botanisk have billede

Støtte til projektet ”Botanisk Haves plantesamling er i fare”

Bidraget den 21. november 2019

En botanisk have adskiller sig fra en park ved at planterne bærer navne og ved at vi ved – ikke om alle – men dog hovedparten af dem, hvor i naturen de er indsamlet. Disse informationer opbevares elektronisk i en database. Planterne bruges til forskning, undervisning og haven er, naturligvis, et rekreativt åndehul i byen. […]

KR. 1.832.968
Styning 1

Styning af lindetræer ved barokhaven på Gl. Holtegaard

Bidraget den 21. november 2019

Med støtte fra Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond er Gl. Holtegaard ved at få stynet sine over 250 år gamle lindetræer. Træerne blev plantet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah, der anlagde Gl. Holtegaard i 1756-57 som sin sommerbolig med tidstypisk barokhave. I dag fungerer Gl. Holtegaard som kunsthal. Hovedbygningen har siden 1918 været fredet, og […]

KR. 229.762
støjvolde 2019

Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup

Bidraget den 07. maj 2019

Fonden støttede i 2018 et forskningsprojekt, der skulle belyse om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge floradiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup. I nærværende projekt udbygges floraundersøgelserne med faunaundersøgelser for at få en analyse af drifts- og plejetiltagenes betydning for især forekomsten af bestøvende insekter. Det […]

KR. 500.000
økologiske rum del II

Levesteder og økologiske fælder for insekter i landbrugslandet, – Økologiske Rum del II

Bidraget den 07. maj 2019

Der er rapporteret en stærk nedgang i mængden af flyvende insekter i europæiske kulturlandskaber over de senere årtier. Det er en udvikling, som har betydning i sig selv, men som også sætter sig spor i bestande af fugle, som lever af store insekter, og dermed for store dele af vildt-fødekæden. Hvor man i Økologiske Rum […]

KR. 625.000