Alle projekter

Illustrationer til bogprojekt om gamle danske æblesorter

Bidraget den 16. maj 2022

I forbindelse med bogprojektet om gamle danske æblesorter, som er støttet af fonden, søges om midler til udarbejdelse af håndmalede, botaniske tegninger af ca. 100 æblesorter til brug i bogen. Botanisk illustration er en anerkendt teknik, hvor frugtsorter tegnes efter friske frugter, hvilket er den absolut bedste og mest naturtro måde at gengive æblesorter på. […]

KR. 169.429

Formidling af naturoplevelser og indgang til Kattrup Vildnis

Bidraget den 16. maj 2022

Formidlingsprojektet indeholder elementer for at øge gæsternes oplevelse i Kattrup Vildnis: en informationsplads, en oplevelsessti og en udstilling i ”Naturens Hus”. Lave stenmure omkranser samlingsstedet, en ovale plads med orienteringsskilte og hjemmehørende træer samt adgangsvej til en 350m lang boardwalk. Oplevelsesstien traversere mosen med dens biodiversitet og giver forbindelsen til Kattrup Vildnis. Ved hjælp af […]

KR. 318.927

Det Grønlandske Arboret IV – komplettering af registreringer

Bidraget den 16. maj 2022

Gennem en årrække har vi med støtte fra GBHF arbejdet for at registrere træerne i det Grønlandske Arboret, således at samlingen kan benyttes til inspiration for træplantere og til brug for videnskabelige studier. Med dette projekt ønsker vi at fortsætte registreringer i den store, nyere del af plantningerne, således at de fleste overlevende plantepartier er […]

KR. 499.021

Sundhedsindikatorer i skoven: Undersøgelser af mikrobiomets genetiske sammensætning og funktion

Bidraget den 16. maj 2022

Skove er vigtige for omstillingen imod en biobaseret økonomi med reducerede klimaeffekter, og det er essentielt at skovene forbliver sunde og robuste. Undersøgelser viser at det overjordiske mikrobiom kan have en beskyttende effekt og indflydelse på træers sundhed. I dette projekt vil vi indsamle eDNA fra skove og benytte metagenomisk sekventering. Vi vil kigge på […]

KR. 695.000

Tørkerobuste egetræer (PanOak)

Bidraget den 16. maj 2022

Dette projekt skal udvikle et redskab til at finde egetræer, som kan modstå ekstreme tørkeår. Vi udnytter, at der er i Sydeuropa findes egearter, som er tilpasset mere tørre år, og som er tæt beslægtede med vore hjemmehørende egearter. Vi bruger træer fra en dansk skov, fra Arboretet og resultater fra andre af vores studier […]

KR. 599.835

Udsigt til regn: Følsomheden af nye eDNA metoder til sygdomsovervågning og mål af biodiversitet

Bidraget den 16. maj 2022

Danmarks skove er under konstant påvirkning af introduktionen af nye sygdomme og insekter. Vi vil undersøge følsomheden af nye eDNA metoder baseret på regnvand indsamlet under trækroner til at detektere nye skadegørere. Vi vil endvidere evaluere metodernes brugbarhed som mål for biodiversitet ved at sammenligne resultaterne med tidligere observationer af insekt og svampe diversiteten i […]

KR. 674.244

Nyt udstyr til at bestemme planters kemiske fingeraftryk

Bidraget den 16. maj 2022

Planter spiller en afgørende rolle som kilde til materialer, fødevarer og energi. Effektiv udnyttelse af disse bioressourcer afhænger af kendskab til plantematerialets kemiske sammensætning, hvilket infrarød spektroskopi er en god hjælp til. Ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har vi brug for et nyt instrument hertil, da det gamle ikke længere kan vedligeholdes. Det nye […]

KR. 433.883

Gamle danske æblesorter: Bogudgivelse samler og formidler ny viden om æblesorternes historie

Bidraget den 10. januar 2022

Danske æblesorter er kendte og elskede for deres mangfoldighed i smag, størrelse, farver og former – og ikke mindst for deres helt særlige tilpasning til det danske klima. Gamle æblesorter er ofte forbundet med barndomsminder, – og deres fortælling fletter sig ind i vores kulturhistorie som kan aflæses direkte i deres navne, Degneæble, Pæregaards æble […]

KR. 484.187

Opgørelse af skov og natur med droner for praksis og forskning

Bidraget den 10. januar 2022

Den teknologiske udvikling indenfor kunstig intelligens, remote sensing og droner kalder på nyttiggørelse i forhold til skovbrugsforskning og praksis. De aktivt dyrkede skoves løbende træproduktion, CO2-effekt og sundhed bliver mere og mere vigtig at kunne opgøre og følge – både for at udvikle praksis i den rigtige retning og for at dokumentere indsatsen og effekterne […]

KR. 798.000

Øget klimatolerance i skov – forbedring af skovtræers tørkeresistens ud fra dronebaserede målinger

Bidraget den 10. januar 2022

Tørke kan være en alvorlig trussel mod unge skovkulturer og kan også svække ældre træer, og dermed hele skoven. Dette sås i Danmark i 2018 og sådanne ekstreme tørkeperioder forventes at blive hyppigere fremover. En indlysende måde at imødegå den fremvoksende skovs udsathed på er, at der i fremtiden plantes mere tørkeresistente træer. For at […]

KR. 820.000

Avancerede kompositmaterialer af genbrugstræ

Bidraget den 10. januar 2022

Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Det er dog vigtigt at have en fornuftig anvendelse af træ, hvor materialet gør størst mulig nytte efter det er hentet i skoven. Her spiller genanvendelse og genbrug af træmaterialer en central rolle. Dette projekt vil udvikle nye kompositmaterialer […]

KR. 531.751

Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof?

Bidraget den 10. januar 2022

Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Bøgetræ er den største enkeltstående træressource i de danske skove. Dette projekt vil finde nye muligheder at udnytte danskdyrket bøgetræ som råstof i den grønne omstilling af samfundet. Projektet vil både se på potentialet for at skabe holdbare træprodukter […]

KR. 260.805