Alle projekter

Gamle danske æblesorter: Bogudgivelse samler og formidler ny viden om æblesorternes historie

Bidraget den 10. januar 2022

Danske æblesorter er kendte og elskede for deres mangfoldighed i smag, størrelse, farver og former – og ikke mindst for deres helt særlige tilpasning til det danske klima. Gamle æblesorter er ofte forbundet med barndomsminder, – og deres fortælling fletter sig ind i vores kulturhistorie som kan aflæses direkte i deres navne, Degneæble, Pæregaards æble […]

KR. 484.187

Opgørelse af skov og natur med droner for praksis og forskning

Bidraget den 10. januar 2022

Den teknologiske udvikling indenfor kunstig intelligens, remote sensing og droner kalder på nyttiggørelse i forhold til skovbrugsforskning og praksis. De aktivt dyrkede skoves løbende træproduktion, CO2-effekt og sundhed bliver mere og mere vigtig at kunne opgøre og følge – både for at udvikle praksis i den rigtige retning og for at dokumentere indsatsen og effekterne […]

KR. 798.000

Øget klimatolerance i skov – forbedring af skovtræers tørkeresistens ud fra dronebaserede målinger

Bidraget den 10. januar 2022

Tørke kan være en alvorlig trussel mod unge skovkulturer og kan også svække ældre træer, og dermed hele skoven. Dette sås i Danmark i 2018 og sådanne ekstreme tørkeperioder forventes at blive hyppigere fremover. En indlysende måde at imødegå den fremvoksende skovs udsathed på er, at der i fremtiden plantes mere tørkeresistente træer. For at […]

KR. 820.000

Avancerede kompositmaterialer af genbrugstræ

Bidraget den 10. januar 2022

Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Det er dog vigtigt at have en fornuftig anvendelse af træ, hvor materialet gør størst mulig nytte efter det er hentet i skoven. Her spiller genanvendelse og genbrug af træmaterialer en central rolle. Dette projekt vil udvikle nye kompositmaterialer […]

KR. 531.751

Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof?

Bidraget den 10. januar 2022

Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Bøgetræ er den største enkeltstående træressource i de danske skove. Dette projekt vil finde nye muligheder at udnytte danskdyrket bøgetræ som råstof i den grønne omstilling af samfundet. Projektet vil både se på potentialet for at skabe holdbare træprodukter […]

KR. 260.805

Hverringe Herregårdslandskab

Bidraget den 10. januar 2022

Sikre at landskabsudtrykket fra fredningsperioden i 1955 fortsat bevares og styrkes, i flere tilfælde også at genskabe tidligere forsvundne plantninger, at supplere med nyplantninger, og at restaurere på de plantninger, der i dag fremstår med ruinøst udtryk i det fredede landskab.

KR. 675.000

Retablering af alléen mellem Gl. Svebølle og den tidligere kgl. jagtejendom Avnsøgaard

Bidraget den 10. januar 2022

Retableringen af den af Kalundborg Kommune fældede markante allé, stående langs kommunevejen Avnsøgaards Allé, som de mange der besøger den gamle Aunsø Kirke – eller blot vil ud og nyde naturen i området – kommer gående, cyklende eller kørende af.Lokalbefolkningen i byen taler om, at vejen skal have nyt navn, nu da den gamle allé […]

KR. 300.000

Tisvilde Hegn som Naturnationalpark

Bidraget den 10. januar 2022

Tilskud til professionel assistance til at udarbejde et skitseforslag til fremtidig klassificering af Tisvilde Hegn (inkl. Asserbo Plantage og Liseleje Plantage, samt Melby Overdrev) som en af de kommende 10 Naturnationalparker i Danmark, hvor biodiversitet får første prioritet.

KR. 70.000

Grandis som konstruktionstræ

Bidraget den 14. april 2021

Mere træ i byggeriet er en vigtig brik af den grønne omstilling af Danmarks byggebranche. Hurtigvoksende og klimarobuste nåletræarter som grandis (kæmpegran, Abies grandis) har et stort potentiale for at øge skovenes produktivitet og levere mere træ til byggeriet. Dette projekt vil dokumentere danskdyrket grandis’ egenskaber som konstruktionstræ. Træ fra grandis-bevoksninger på tværs af Danmark […]

KR. 708.000

Kortlægning og mobilisering af genetisk variation i dansk rødel

Bidraget den 14. april 2021

Rødel (Alnus glutinosa) er en hjemmehørende træart, vildtvoksende overalt i Danmark. Et vigtigt levested for mange organismer og populær blandt fuglene, der spiser dens frø om vinteren og bruger træerne til redehuller. I skovbruget har den været anset som ubetydelig kun voksende, hvor andre træarter ikke kunne gro. Det har medført få studier af rødel, […]

KR. 665.500

Vidensbank for erhvervsuddannede arborister og træplejere

Bidraget den 14. april 2021

Ideen med dette projekt er at udarbejde en platform, der virker som en vidensbank ved at samle det nuværende undervisningsmateriale for arborister ét sted samt sikre, at materialet kan anvendes af elever med dyslexi, eller som har svært ved at læse. Den primære målgruppe for projektet er skov-og naturteknikkere med specialet arborist, AMU-kursister og personer, […]

KR. 818.434

Renovering af Holsteinborgs victorianske have

Bidraget den 26. november 2020

I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i […]

KR. 618.000