Calabriske skovtræers genetiske diversitet og tilpasningsevne


Vore skove står foran store udfordringer i forbindelse med de forventede klimaændringer, idet de træer vi planter i dag skal kunne tilpasse sig et klima, som om 50 til 100 år vil være ganske forskellig fra det nuværende. Dette stiller store krav til vore træarters tilpasningsevne.

Feltforsøg anlagt i 1941 har vist, at ædelgran (Abies alba) af syditaliensk (calabrisk) oprindelse udviser en ekstraordinær vitalitet og tilpasningsevne, når den dyrkes udenfor sin hjemegn herunder i Danmark. Tidlige undersøgelser tyder på, at ædelgranen fra dette syditalienske område har en langt større genetisk variation sammenholdt med ædelgran fra den øvrige del af artens udbredelsesområde. Dette er blevet forklaret ved, at ædelgranen fra denne sydligste del af udbredelsesområdet har bibeholdt en langt større genetisk variation gennem de sidste par millioner års skiftende istider og varmeperioder sammenlignet med populationer fra mere nordligere breddegrader.

Det foreliggende projekt søger via studier af DNA-markører på udvalgte populationer af ædelgran (i og udenfor Calabrien) at teste hypotesen om større genetisk diversitet blandt calabriske frøkilder. Desuden gennemføres lignende undersøgelser af en række andre træarter – herunder bøg og rødel, for at undersøge om andre træarter udviser lignende karakteristika i Calabrien.

Udover at få ny indsigt i istidernes indflydelse på vore skovtræers genetik og udvikling er det mere praksisorienterede formål med studierne at kunne vurdere muligheden af at indføre materiale fra disse områder for herved at ”hjælpe” vore hjemlige populationer til større tilpasningsevne.

Foto: Calabrisk ædelgran