Bæredygtig etablering af vedplantninger, – dækafgrøders uudforskede potentiale


Projektet har til formål at gennemføre de første kontrollerede forsøg med blomstrende dækafgrøder som alternativ til mekanisk renholdelse af skovrejsninger og andre vedplantinger i grønne områder, hvor indvirkning på både vedplanternes etablering og tilvækst, befolkningens rekreative præferencer og naturværdier studeres.

Natur og naturoplevelser er kommet på alles læber – i byen, det åbne land og i skoven. Den grønne sektor arbejder derfor i stigende grad med blomstrende urter, og man er ved at genopdage dækafgrøder, som en driftsbesparende metode til etablering af vedplantinger, hvis blomstring samtidig kan øge den rekreative oplevelse og naturindholdet i nyetablerede skove og andre vedplantingers første år efter planting. I landbruget og havebruget er der en lang tradition for at bruge dækafgrøder som midlertidige plantesamfund der forbedre jorden og forhindrer udvaskning af nærringsstoffer og ukrudt i at overtage jordstykker i perioder, hvor de ikke dyrkes. Disse dyrkningssystemer er målrettet fødevareproduktion med en meget kort cyklus. Når der rejses ny skov, læhegn eller laves plantinger langs veje og i grønne områder, er det derimod en langvarig semi-naturlig succcessions process der igangsættes. Introduktion af en midlertidig urteflora har et stort potentiale for at 1) forbedre mirkoklimaet for vedplanterne, 2) reducere omkostningerne til renhold i etableringsfasen, 3) undersøtter den lokale biodiversitet i form af habitat og fødekilde for bestøvere og småfugle samt 4) understøtte befolkningens rekreative oplevelse.

Disse emner, der alle er akutelle i disse år med fokus på naturoplevelser fra første etableringsår, biodiversitet og rentabel drift, vil blive undersøgt gennem kontrollerede forsøg og systematisk sammenstilling af måleresultaterne, med henblik på at holdbare konklusioner.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet. Vil du vide mere om IGN, se www.ign.ku.dk

Foto fra forsøgsarealet i Ringkøbing