Medvirken til kortlægning af det fulde Abies genom


De seneste årtier har molekylærgenetikken gjort enorme fremskridt. For cirka 16 år siden blev det fulde menneskelige genom på cirka 3 milliarder basepar kortlagt for første gang. Der forskes selvklart meget mindre i træer så kortlægning af fulde genomer i træer har ladet vente på sig – ikke mindst for nåletræer. Det skyldes, at nåletræer har nogle enormt store genomer – ofte 7-8 gange større end det menneskelige genom (~ 20-25 milliarder basebar). I nærværende projekt deltager IGN i et konsortium hvis mål er at kortlægge genomet for almindelig ædelgran – Abies alba. Et genom der er meget interessant for os på grund af den store betydning Abies-slægten har for dansk skovbrug og juletræsbranchen.

Konsortiet består af forskere fra hele Europa samt Californien. Projektet vil give den danske forskning i Abies-træerne et substantielt rygstød. Blandt andet i arbejdet med at belyse slægtskabet mellem de tæt beslægtede Abies-arter fra området omkring Middelhavet og Sortehavet, hvoraf flere er interessante ud fra et dansk synspunkt. Eller til forskning i samspillet mellem Abies-træer og skadevoldere såsom ædelgranlusen eller Neonectria-svampen.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk