Støjvolde og disses biotop potentiale


Støjvolde etableres hyppigt langs stærkt trafikerede veje og togstrækninger som afskærmning mod bebyggelse. Dels dæmper de massive jordvolde støjen med 50-70 dB, dels fungerer voldene som jorddepot (råjord fra udgravninger og udstykninger til bebyggelse mm), ofte med økonomisk kompensation til kommunen. Støjvoldene er langstrakte biotoper i landskabet, der som vejkanter og grøfter kan fungere som spredningskorridorer for planter og dyr. Søjvolde kan huse få eller mange arter, bla afhængig af drift, jordbund, topografi og de miljømæssige betingelser på voksestedet.

Projektet har til formål at undersøge om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge biodiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup.