Levesteder og økologiske fælder for insekter i landbrugslandet, – Økologiske Rum del II


Der er rapporteret en stærk nedgang i mængden af flyvende insekter i europæiske kulturlandskaber over de senere årtier. Det er en udvikling, som har betydning i sig selv, men som også sætter sig spor i bestande af fugle, som lever af store insekter, og dermed for store dele af vildt-fødekæden.

Hvor man i Økologiske Rum del I fokuserede på diversiteten i markveje, læhegn og markskel, vil man i del II undersøge marker og småbiotoper i landbrugslandet som levested og økologiske fælder for insektfaunaen. Resultaterne herfra vil kunne bruges til at målrette rådgivning og indsatser i landbrugslandet for at bringe insektfaunaen på fode igen.

Forskningsprojektet udføres i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Institute for Bioscience, og Danmarks Jægerforbund.