Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter


I dette projekt undersøges potentialet til at tilpasse udspring, blomstring, frugtsætning og afmodning til et fremtidigt klima for de seks danske træ- og buskarter rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad, fuglekirsebær, fjeldribs, og ask. Dårlig klimatilpasning i form af for tidligt udspring og blomstring i foråret – eller for sen afmodning i efteråret – kan medføre alvorlige frostskader og manglende frøsætning.

Projektet vil bidrage til en bedre forståelse af træ- og buskarternes evne til at tilpasse sig skiftende klimatiske forhold og udvikle danske frøkilder i en mere klimasikker retning. Dette vil ske gennem fænologiske studier i forsøg med forskellige populationer og familier af de nævnte træ og buskarter. Forskere fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov, natur og biomasse, vil stå for gennemførelsen af projektet, se også https://ign.ku.dk/forskning/skov-natur-biomasse/skov-genetik-diversitet/