Effekten af askefrøplanters mikrobielle samfund på modstandsdygtighed overfor tørke og asketoptørre

Bidraget den 18. juni 2020

Fremtidens klima i Danmark forventes at blive med stigende temperaturer henover året og om sommeren med perioder med hedebølge og tørke, samt kraftige regnskyl. Det omskiftelige vejr stiller nye krav til den hjemmehørende flora og kan have negativ indflydelse på træers vækst og sundhed. En skovtræart, som almindelig ask (Fraxinus excelsior), der i forvejen er […]

KR. 594.000

Nye arter og frøkilder til klimatilpassede skove – første viden om tilpasning

Bidraget den 18. juni 2020

De markante klimaforandringer kommer nu i løbet af få årtier, hvilket indebærer en risiko for, at flere af vores træarter ikke kan nå at tilpasse sig det nye klima. Derfor er det relevant at undersøge og teste nye frøkilder eller helt nye lovende træarter. Frøkilder og arter der typisk vil blive udvalgt i varmere områder […]

KR. 548.742

Støtte til projektet ”Botanisk Haves plantesamling er i fare”

Bidraget den 21. november 2019

En botanisk have adskiller sig fra en park ved at planterne bærer navne og ved at vi ved – ikke om alle – men dog hovedparten af dem, hvor i naturen de er indsamlet. Disse informationer opbevares elektronisk i en database. Planterne bruges til forskning, undervisning og haven er, naturligvis, et rekreativt åndehul i byen. […]

KR. 1.832.968

Styning af lindetræer ved barokhaven på Gl. Holtegaard

Bidraget den 21. november 2019

Med støtte fra Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond er Gl. Holtegaard ved at få stynet sine over 250 år gamle lindetræer. Træerne blev plantet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah, der anlagde Gl. Holtegaard i 1756-57 som sin sommerbolig med tidstypisk barokhave. I dag fungerer Gl. Holtegaard som kunsthal. Hovedbygningen har siden 1918 været fredet, og […]

KR. 229.762

Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup

Bidraget den 07. maj 2019

Fonden støttede i 2018 et forskningsprojekt, der skulle belyse om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge floradiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup. I nærværende projekt udbygges floraundersøgelserne med faunaundersøgelser for at få en analyse af drifts- og plejetiltagenes betydning for især forekomsten af bestøvende insekter. Det […]

KR. 500.000

Levesteder og økologiske fælder for insekter i landbrugslandet, – Økologiske Rum del II

Bidraget den 07. maj 2019

Der er rapporteret en stærk nedgang i mængden af flyvende insekter i europæiske kulturlandskaber over de senere årtier. Det er en udvikling, som har betydning i sig selv, men som også sætter sig spor i bestande af fugle, som lever af store insekter, og dermed for store dele af vildt-fødekæden. Hvor man i Økologiske Rum […]

KR. 625.000

Landskabsudvikling ved refugiet Ørslev Kloster

Bidraget den 12. november 2018

Fonden støtter sammen med en række andre fonde og institutioner et omfattende resturerings- og udvikliklingsprojkekt for Ørslev Kloster til 51 mio. kr. Herved fremtidssikres det 800 år gamle nonnekloster, som ligger ved Limfjorden, og som siden 1969 har givet arbejdsro til over 40.000 refugiegæster og 20.000 rekreativt og kulturelt besøgende årligt. Der afholdes over 100 […]

KR. 1.000.000

Restaurering af den romantiske landskabshave Christinero ved Christiansfeld

Bidraget den 12. november 2018

Fonden støtter indkøb af historiske planter og udførelse af plantearbejde i forbindelse med restaureringen af Christinero, som er en enestående og tidstypisk romantisk have anlagt omkring 1790 af Christina Friedericia von Holstein i tilknytning til hendes gård Favrvraagaard, – herunder lindealléen og gården. Området ejes i dag af Brødremenigheden i Christiansfeld, som har initieret projektet, […]

KR. 500.000

Gammel Estrup Herregårdsmuseum: formidling af herregårdens nyttehave, genopførese af drivhus

Bidraget den 12. november 2018

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum ønsker at formidle historien om den fundamentale betydning planter, urter, frugt og grønt har haft for fødevareproduktionen på herregårdene samt gartnerfagets udvikling fra selvforsyning til handelsgartnerier. Nærværende projekt går ud på at genopføre det drivhus, der i begyndelsen 1900-tallet lå på Gammel Estrup, og som var en del af herregårdens havekompleks […]

KR. 500.000

Naturlig tilgroning i skovrejsningsområder – fra begrænsninger til muligheder.

Bidraget den 12. november 2018

I det intensivt opdyrkede og urbaniserede danske landskab udgør skovrejsning det største udlæg af nye arealer, hvor naturen kan tilgodeses, og biodiversiteten få lov til at udvikle sig på ’egne præmisser’. Til trods for nationale anbefalinger om udpræget brug af naturlig tilgroning og udvikling af metoder til delvis naturlig tilgroning i forbindelse med skovrejsning, bruges […]

KR. 600.070

Københavns museum – ”Historiens Have”

Bidraget den 24. maj 2018

Foran det nye Københavns Museum har museet samarbejdet med Dosseringens Vuggestue, Vartov Børnehave og kunstnergruppen Bureau DeTours, om at skabe Historiens Have. Haven er udviklet på baggrund af viden fra arkæologers udgravning af et latrin i Pilestræde i København. Latrinets indhold var fyldt med planterester, som stammer fra københavnere i 1700-tallet. I haven vokser der […]

KR. 564.848

Haven ved Brændkjærhøj – Aksel Olsens private have

Bidraget den 07. maj 2018

Aksel Olsen var en legendarisk foregangsmand indenfor havekunst og hortikultur med lokal, regional og national betydning og et stort internationalt netværk. Hans store interesse var planter fra andre dele af verden, især Asien, som han i stor stil hjembragte, testede og solgte til danskernes haver i den omfattende planteskole, han etablerede i 1918, – Geografisk […]

KR. 270.000