Forfatter: admin

 • Vidensbank for erhvervsuddannede arborister og træplejere

  Vidensbank for erhvervsuddannede arborister og træplejere

  Ideen med dette projekt er at udarbejde en platform, der virker som en vidensbank ved at samle det nuværende undervisningsmateriale for arborister ét sted samt sikre, at materialet kan anvendes af elever med dyslexi, eller som har svært ved at læse. Den primære målgruppe for projektet er skov-og naturteknikkere med specialet arborist, AMU-kursister og personer,…

 • Renovering af Holsteinborgs victorianske have

  Renovering af Holsteinborgs victorianske have

  I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i…

 • Genopretning af Gammel Estrups park

  Genopretning af Gammel Estrups park

  Gammel Estrups parkanlæg er skabt i 1720’erne og de ældste dele, lindealléen og hækken, definerer stadig anlægget. Begge dele trænger i høj grad til en bevarende beskæring, så denne vigtige kulturarv kan blive bevaret for eftertiden. Projektet kan følges på www.gammelestrup.dk

 • Genopretning af Danmarks ældste Forstbotaniske Have

  Genopretning af Danmarks ældste Forstbotaniske Have

  Forstbotanisk Have i Charlottenlund hører til Danmarks natur-og kulturarv og betragtes af mange som et nationalt klenodie. Haven blev anlagt på foranledning af Kong Christian VII med det formål at plante træer og buske fra hele verden for at se, om de egnede sig til at genopbygge de danske skove. Dette projekt indeholder udarbejdelse af…

 • Fremtidens mosaikskov – bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg

  Fremtidens mosaikskov – bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg

  Bæredygtigt og aktivt forvaltede skove og landskaber er blandt de mest kraftfulde og omkostningseffektive redskaber, som vi råder over til at håndtere CO2-problemetog bæredygtighedsudfordringen i det hele taget. I projektet om fremtidens mosaikskov påbegynder vi i Bodilsker og Poulsker Plantager på Bornholm etableringen af danske demonstrationsforsøg med det formål at skab en stærkere platform for…

 • Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter

  Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter

  I dette projekt undersøges potentialet til at tilpasse udspring, blomstring, frugtsætning og afmodning til et fremtidigt klima for de seks danske træ- og buskarter rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad, fuglekirsebær, fjeldribs, og ask. Dårlig klimatilpasning i form af for tidligt udspring og blomstring i foråret – eller for sen afmodning i efteråret – kan medføre…

 • Skovdyrkning som fremmer sunde asketræer

  Skovdyrkning som fremmer sunde asketræer

  Gennem de seneste 15 år er det gået voldsomt tilbage for asketræerne i hele Europa. Det skyldes en svamp (Hymenoscyphus fraxineus), som stammer fra Asien. I Asien lever svampen i harmløst samspil med lokale askearter. Men efter den ubevidst blev indslæbt til Europa, har den skabt store problemer. På rekordtid har den spredt sig over…

 • Effekten af askefrøplanters mikrobielle samfund på modstandsdygtighed overfor tørke og asketoptørre

  Effekten af askefrøplanters mikrobielle samfund på modstandsdygtighed overfor tørke og asketoptørre

  Fremtidens klima i Danmark forventes at blive med stigende temperaturer henover året og om sommeren med perioder med hedebølge og tørke, samt kraftige regnskyl. Det omskiftelige vejr stiller nye krav til den hjemmehørende flora og kan have negativ indflydelse på træers vækst og sundhed. En skovtræart, som almindelig ask (Fraxinus excelsior), der i forvejen er…

 • Nye arter og frøkilder til klimatilpassede skove – første viden om tilpasning

  Nye arter og frøkilder til klimatilpassede skove – første viden om tilpasning

  De markante klimaforandringer kommer nu i løbet af få årtier, hvilket indebærer en risiko for, at flere af vores træarter ikke kan nå at tilpasse sig det nye klima. Derfor er det relevant at undersøge og teste nye frøkilder eller helt nye lovende træarter. Frøkilder og arter der typisk vil blive udvalgt i varmere områder…

 • Støtte til projektet ”Botanisk Haves plantesamling er i fare”

  Støtte til projektet ”Botanisk Haves plantesamling er i fare”

  En botanisk have adskiller sig fra en park ved at planterne bærer navne og ved at vi ved – ikke om alle – men dog hovedparten af dem, hvor i naturen de er indsamlet. Disse informationer opbevares elektronisk i en database. Planterne bruges til forskning, undervisning og haven er, naturligvis, et rekreativt åndehul i byen.…

 • Styning af lindetræer ved barokhaven på Gl. Holtegaard

  Styning af lindetræer ved barokhaven på Gl. Holtegaard

  Med støtte fra Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond er Gl. Holtegaard ved at få stynet sine over 250 år gamle lindetræer. Træerne blev plantet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah, der anlagde Gl. Holtegaard i 1756-57 som sin sommerbolig med tidstypisk barokhave. I dag fungerer Gl. Holtegaard som kunsthal. Hovedbygningen har siden 1918 været fredet, og…

 • Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup

  Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup

  Fonden støttede i 2018 et forskningsprojekt, der skulle belyse om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge floradiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup. I nærværende projekt udbygges floraundersøgelserne med faunaundersøgelser for at få en analyse af drifts- og plejetiltagenes betydning for især forekomsten af bestøvende insekter. Det…