Forfatter: admin

 • Udsigt til regn: Følsomheden af nye eDNA metoder til sygdomsovervågning og mål af biodiversitet

  Udsigt til regn: Følsomheden af nye eDNA metoder til sygdomsovervågning og mål af biodiversitet

  Danmarks skove er under konstant påvirkning af introduktionen af nye sygdomme og insekter. Vi vil undersøge følsomheden af nye eDNA metoder baseret på regnvand indsamlet under trækroner til at detektere nye skadegørere. Vi vil endvidere evaluere metodernes brugbarhed som mål for biodiversitet ved at sammenligne resultaterne med tidligere observationer af insekt og svampe diversiteten i…

 • Nyt udstyr til at bestemme planters kemiske fingeraftryk

  Nyt udstyr til at bestemme planters kemiske fingeraftryk

  Planter spiller en afgørende rolle som kilde til materialer, fødevarer og energi. Effektiv udnyttelse af disse bioressourcer afhænger af kendskab til plantematerialets kemiske sammensætning, hvilket infrarød spektroskopi er en god hjælp til. Ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har vi brug for et nyt instrument hertil, da det gamle ikke længere kan vedligeholdes. Det nye…

 • Gamle danske æblesorter: Bogudgivelse samler og formidler ny viden om æblesorternes historie

  Gamle danske æblesorter: Bogudgivelse samler og formidler ny viden om æblesorternes historie

  Danske æblesorter er kendte og elskede for deres mangfoldighed i smag, størrelse, farver og former – og ikke mindst for deres helt særlige tilpasning til det danske klima. Gamle æblesorter er ofte forbundet med barndomsminder, – og deres fortælling fletter sig ind i vores kulturhistorie som kan aflæses direkte i deres navne, Degneæble, Pæregaards æble…

 • Opgørelse af skov og natur med droner for praksis og forskning

  Opgørelse af skov og natur med droner for praksis og forskning

  Den teknologiske udvikling indenfor kunstig intelligens, remote sensing og droner kalder på nyttiggørelse i forhold til skovbrugsforskning og praksis. De aktivt dyrkede skoves løbende træproduktion, CO2-effekt og sundhed bliver mere og mere vigtig at kunne opgøre og følge – både for at udvikle praksis i den rigtige retning og for at dokumentere indsatsen og effekterne…

 • Øget klimatolerance i skov – forbedring af skovtræers tørkeresistens ud fra dronebaserede målinger

  Øget klimatolerance i skov – forbedring af skovtræers tørkeresistens ud fra dronebaserede målinger

  Tørke kan være en alvorlig trussel mod unge skovkulturer og kan også svække ældre træer, og dermed hele skoven. Dette sås i Danmark i 2018 og sådanne ekstreme tørkeperioder forventes at blive hyppigere fremover. En indlysende måde at imødegå den fremvoksende skovs udsathed på er, at der i fremtiden plantes mere tørkeresistente træer. For at…

 • Avancerede kompositmaterialer af genbrugstræ

  Avancerede kompositmaterialer af genbrugstræ

  Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Det er dog vigtigt at have en fornuftig anvendelse af træ, hvor materialet gør størst mulig nytte efter det er hentet i skoven. Her spiller genanvendelse og genbrug af træmaterialer en central rolle. Dette projekt vil udvikle nye kompositmaterialer…

 • Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof?

  Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof?

  Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Bøgetræ er den største enkeltstående træressource i de danske skove. Dette projekt vil finde nye muligheder at udnytte danskdyrket bøgetræ som råstof i den grønne omstilling af samfundet. Projektet vil både se på potentialet for at skabe holdbare træprodukter…

 • Hverringe Herregårdslandskab

  Hverringe Herregårdslandskab

  Sikre at landskabsudtrykket fra fredningsperioden i 1955 fortsat bevares og styrkes, i flere tilfælde også at genskabe tidligere forsvundne plantninger, at supplere med nyplantninger, og at restaurere på de plantninger, der i dag fremstår med ruinøst udtryk i det fredede landskab.

 • Retablering af alléen mellem Gl. Svebølle og den tidligere kgl. jagtejendom Avnsøgaard

  Retablering af alléen mellem Gl. Svebølle og den tidligere kgl. jagtejendom Avnsøgaard

  Retableringen af den af Kalundborg Kommune fældede markante allé, stående langs kommunevejen Avnsøgaards Allé, som de mange der besøger den gamle Aunsø Kirke – eller blot vil ud og nyde naturen i området – kommer gående, cyklende eller kørende af.Lokalbefolkningen i byen taler om, at vejen skal have nyt navn, nu da den gamle allé…

 • Tisvilde Hegn som Naturnationalpark

  Tisvilde Hegn som Naturnationalpark

  Tilskud til professionel assistance til at udarbejde et skitseforslag til fremtidig klassificering af Tisvilde Hegn (inkl. Asserbo Plantage og Liseleje Plantage, samt Melby Overdrev) som en af de kommende 10 Naturnationalparker i Danmark, hvor biodiversitet får første prioritet.

 • Grandis som konstruktionstræ

  Grandis som konstruktionstræ

  Mere træ i byggeriet er en vigtig brik af den grønne omstilling af Danmarks byggebranche. Hurtigvoksende og klimarobuste nåletræarter som grandis (kæmpegran, Abies grandis) har et stort potentiale for at øge skovenes produktivitet og levere mere træ til byggeriet. Dette projekt vil dokumentere danskdyrket grandis’ egenskaber som konstruktionstræ. Træ fra grandis-bevoksninger på tværs af Danmark…

 • Kortlægning og mobilisering af genetisk variation i dansk rødel

  Kortlægning og mobilisering af genetisk variation i dansk rødel

  Rødel (Alnus glutinosa) er en hjemmehørende træart, vildtvoksende overalt i Danmark. Et vigtigt levested for mange organismer og populær blandt fuglene, der spiser dens frø om vinteren og bruger træerne til redehuller. I skovbruget har den været anset som ubetydelig kun voksende, hvor andre træarter ikke kunne gro. Det har medført få studier af rødel,…