Alle projekter

Hverringe Herregårdslandskab

Bidraget den 10. januar 2022

Sikre at landskabsudtrykket fra fredningsperioden i 1955 fortsat bevares og styrkes, i flere tilfælde også at genskabe tidligere forsvundne plantninger, at supplere med nyplantninger, og at restaurere på de plantninger, der i dag fremstår med ruinøst udtryk i det fredede landskab.

KR. 675.000

Retablering af alléen mellem Gl. Svebølle og den tidligere kgl. jagtejendom Avnsøgaard

Bidraget den 10. januar 2022

Retableringen af den af Kalundborg Kommune fældede markante allé, stående langs kommunevejen Avnsøgaards Allé, som de mange der besøger den gamle Aunsø Kirke – eller blot vil ud og nyde naturen i området – kommer gående, cyklende eller kørende af.Lokalbefolkningen i byen taler om, at vejen skal have nyt navn, nu da den gamle allé […]

KR. 300.000

Tisvilde Hegn som Naturnationalpark

Bidraget den 10. januar 2022

Tilskud til professionel assistance til at udarbejde et skitseforslag til fremtidig klassificering af Tisvilde Hegn (inkl. Asserbo Plantage og Liseleje Plantage, samt Melby Overdrev) som en af de kommende 10 Naturnationalparker i Danmark, hvor biodiversitet får første prioritet.

KR. 70.000

Grandis som konstruktionstræ

Bidraget den 14. april 2021

Mere træ i byggeriet er en vigtig brik af den grønne omstilling af Danmarks byggebranche. Hurtigvoksende og klimarobuste nåletræarter som grandis (kæmpegran, Abies grandis) har et stort potentiale for at øge skovenes produktivitet og levere mere træ til byggeriet. Dette projekt vil dokumentere danskdyrket grandis’ egenskaber som konstruktionstræ. Træ fra grandis-bevoksninger på tværs af Danmark […]

KR. 708.000

Kortlægning og mobilisering af genetisk variation i dansk rødel

Bidraget den 14. april 2021

Rødel (Alnus glutinosa) er en hjemmehørende træart, vildtvoksende overalt i Danmark. Et vigtigt levested for mange organismer og populær blandt fuglene, der spiser dens frø om vinteren og bruger træerne til redehuller. I skovbruget har den været anset som ubetydelig kun voksende, hvor andre træarter ikke kunne gro. Det har medført få studier af rødel, […]

KR. 665.500

Vidensbank for erhvervsuddannede arborister og træplejere

Bidraget den 14. april 2021

Ideen med dette projekt er at udarbejde en platform, der virker som en vidensbank ved at samle det nuværende undervisningsmateriale for arborister ét sted samt sikre, at materialet kan anvendes af elever med dyslexi, eller som har svært ved at læse. Den primære målgruppe for projektet er skov-og naturteknikkere med specialet arborist, AMU-kursister og personer, […]

KR. 818.434

Renovering af Holsteinborgs victorianske have

Bidraget den 26. november 2020

I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i […]

KR. 618.000

Genopretning af Gammel Estrups park

Bidraget den 26. november 2020

Gammel Estrups parkanlæg er skabt i 1720’erne og de ældste dele, lindealléen og hækken, definerer stadig anlægget. Begge dele trænger i høj grad til en bevarende beskæring, så denne vigtige kulturarv kan blive bevaret for eftertiden. Projektet kan følges på www.gammelestrup.dk

KR. 350.000

Genopretning af Danmarks ældste Forstbotaniske Have

Bidraget den 26. november 2020

Forstbotanisk Have i Charlottenlund hører til Danmarks natur-og kulturarv og betragtes af mange som et nationalt klenodie. Haven blev anlagt på foranledning af Kong Christian VII med det formål at plante træer og buske fra hele verden for at se, om de egnede sig til at genopbygge de danske skove. Dette projekt indeholder udarbejdelse af […]

KR. 350.000

Fremtidens mosaikskov – bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg

Bidraget den 26. november 2020

Bæredygtigt og aktivt forvaltede skove og landskaber er blandt de mest kraftfulde og omkostningseffektive redskaber, som vi råder over til at håndtere CO2-problemetog bæredygtighedsudfordringen i det hele taget. I projektet om fremtidens mosaikskov påbegynder vi i Bodilsker og Poulsker Plantager på Bornholm etableringen af danske demonstrationsforsøg med det formål at skab en stærkere platform for […]

KR. 840.000

Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter

Bidraget den 18. juni 2020

I dette projekt undersøges potentialet til at tilpasse udspring, blomstring, frugtsætning og afmodning til et fremtidigt klima for de seks danske træ- og buskarter rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad, fuglekirsebær, fjeldribs, og ask. Dårlig klimatilpasning i form af for tidligt udspring og blomstring i foråret – eller for sen afmodning i efteråret – kan medføre […]

KR. 498.033

Skovdyrkning som fremmer sunde asketræer

Bidraget den 18. juni 2020

Gennem de seneste 15 år er det gået voldsomt tilbage for asketræerne i hele Europa. Det skyldes en svamp (Hymenoscyphus fraxineus), som stammer fra Asien. I Asien lever svampen i harmløst samspil med lokale askearter. Men efter den ubevidst blev indslæbt til Europa, har den skabt store problemer. På rekordtid har den spredt sig over […]

KR. 506.000