Alle projekter

Styning 1

Styning af lindetræer ved barokhaven på Gl. Holtegaard

Bidraget den 21. november 2019

Med støtte fra Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond er Gl. Holtegaard ved at få stynet sine over 250 år gamle lindetræer. Træerne blev plantet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah, der anlagde Gl. Holtegaard i 1756-57 som sin sommerbolig med tidstypisk barokhave. I dag fungerer Gl. Holtegaard som kunsthal. Hovedbygningen har siden 1918 været fredet, og […]

KR. 229.762
støjvolde 2019

Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup

Bidraget den 07. maj 2019

Fonden støttede i 2018 et forskningsprojekt, der skulle belyse om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge floradiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup. I nærværende projekt udbygges floraundersøgelserne med faunaundersøgelser for at få en analyse af drifts- og plejetiltagenes betydning for især forekomsten af bestøvende insekter. Det […]

KR. 500.000
økologiske rum del II

Levesteder og økologiske fælder for insekter i landbrugslandet, – Økologiske Rum del II

Bidraget den 07. maj 2019

Der er rapporteret en stærk nedgang i mængden af flyvende insekter i europæiske kulturlandskaber over de senere årtier. Det er en udvikling, som har betydning i sig selv, men som også sætter sig spor i bestande af fugle, som lever af store insekter, og dermed for store dele af vildt-fødekæden. Hvor man i Økologiske Rum […]

KR. 625.000
ørslev kloster

Landskabsudvikling ved refugiet Ørslev Kloster

Bidraget den 12. november 2018

Fonden støtter sammen med en række andre fonde og institutioner et omfattende resturerings- og udvikliklingsprojkekt for Ørslev Kloster til 51 mio. kr. Herved fremtidssikres det 800 år gamle nonnekloster, som ligger ved Limfjorden, og som siden 1969 har givet arbejdsro til over 40.000 refugiegæster og 20.000 rekreativt og kulturelt besøgende årligt. Der afholdes over 100 […]

KR. 1.000.000
Christinero gravkammer

Restaurering af den romantiske landskabshave Christinero ved Christiansfeld

Bidraget den 12. november 2018

Fonden støtter indkøb af historiske planter og udførelse af plantearbejde i forbindelse med restaureringen af Christinero, som er en enestående og tidstypisk romantisk have anlagt omkring 1790 af Christina Friedericia von Holstein i tilknytning til hendes gård Favrvraagaard, – herunder lindealléen og gården. Området ejes i dag af Brødremenigheden i Christiansfeld, som har initieret projektet, […]

KR. 500.000
Billede_drivhuset på gammel estrup

Gammel Estrup Herregårdsmuseum: formidling af herregårdens nyttehave, genopførese af drivhus

Bidraget den 12. november 2018

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum ønsker at formidle historien om den fundamentale betydning planter, urter, frugt og grønt har haft for fødevareproduktionen på herregårdene samt gartnerfagets udvikling fra selvforsyning til handelsgartnerier. Nærværende projekt går ud på at genopføre det drivhus, der i begyndelsen 1900-tallet lå på Gammel Estrup, og som var en del af herregårdens havekompleks […]

KR. 500.000
nat. tilgr. skovrejsn.omr.

Naturlig tilgroning i skovrejsningsområder – fra begrænsninger til muligheder.

Bidraget den 12. november 2018

I det intensivt opdyrkede og urbaniserede danske landskab udgør skovrejsning det største udlæg af nye arealer, hvor naturen kan tilgodeses, og biodiversiteten få lov til at udvikle sig på ’egne præmisser’. Til trods for nationale anbefalinger om udpræget brug af naturlig tilgroning og udvikling af metoder til delvis naturlig tilgroning i forbindelse med skovrejsning, bruges […]

KR. 600.070
plantning i museumshaven_kbh museum

Københavns museum – ”Historiens Have”

Bidraget den 24. maj 2018

Foran det nye Københavns Museum har museet samarbejdet med Dosseringens Vuggestue, Vartov Børnehave og kunstnergruppen Bureau DeTours, om at skabe Historiens Have. Haven er udviklet på baggrund af viden fra arkæologers udgravning af et latrin i Pilestræde i København. Latrinets indhold var fyldt med planterester, som stammer fra københavnere i 1700-tallet. I haven vokser der […]

KR. 564.848
brændkjærhøj

Haven ved Brændkjærhøj – Aksel Olsens private have

Bidraget den 07. maj 2018

Aksel Olsen var en legendarisk foregangsmand indenfor havekunst og hortikultur med lokal, regional og national betydning og et stort internationalt netværk. Hans store interesse var planter fra andre dele af verden, især Asien, som han i stor stil hjembragte, testede og solgte til danskernes haver i den omfattende planteskole, han etablerede i 1918, – Geografisk […]

KR. 270.000
støjvold

Støjvolde og disses biotop potentiale

Bidraget den 07. maj 2018

Støjvolde etableres hyppigt langs stærkt trafikerede veje og togstrækninger som afskærmning mod bebyggelse. Dels dæmper de massive jordvolde støjen med 50-70 dB, dels fungerer voldene som jorddepot (råjord fra udgravninger og udstykninger til bebyggelse mm), ofte med økonomisk kompensation til kommunen. Støjvoldene er langstrakte biotoper i landskabet, der som vejkanter og grøfter kan fungere som […]

KR. 500.000
Træer og buske i by og land

UDGIVELSE AF LÆREBOG/FAGBOG OM ’TRÆER OG BUSKE I BY OG LAND’, bind 2

Bidraget den 27. november 2017

Forfatterne til lærebogen ’TRÆER OG BUSKE I BY OG LAND’, der alle har mange års erfaring indenfor undervisning og forskning indenfor træer og buske, har modtaget støtte til udgivelse af bind II af samme værk. I bind I, der udkom i 2010 og er på 500 sider, beskrives 56 planteslægter, og den anvendes som opslagsbog […]

KR. 100.000
Holsteinborg 2017

Holsteinborg: Renovering af den østlige del af haven, herunder Grettes Allé

Bidraget den 27. november 2017

Holsteinborg Gods er en gammel sædegård fra 1357, som under navnet Braade var en hovedgård under Roskilde bispestol. Gården ligger i Holsteinborg Sogn i Slagelse Kommune. Hovedbygningen er opført i 1598-1639-1649.Efter adelsslægten Trolles overtagelse af godset, ændrede det navn til Trolholm omkring 1562, og godset fik sit nuværende navn i forbindelse med slægten Holsteins overtagelse […]

KR. 513.619