Alle projekter

brændkjærhøj

Haven ved Brændkjærhøj – Aksel Olsens private have

Bidraget den 07. maj 2018

Aksel Olsen var en legendarisk foregangsmand indenfor havekunst og hortikultur med lokal, regional og national betydning og et stort internationalt netværk. Hans store interesse var planter fra andre dele af verden, især Asien, som han i stor stil hjembragte, testede og solgte til danskernes haver i den omfattende planteskole, han etablerede i 1918, – Geografisk […]

KR. 270.000
støjvold

Støjvolde og disses biotop potentiale

Bidraget den 07. maj 2018

Støjvolde etableres hyppigt langs stærkt trafikerede veje og togstrækninger som afskærmning mod bebyggelse. Dels dæmper de massive jordvolde støjen med 50-70 dB, dels fungerer voldene som jorddepot (råjord fra udgravninger og udstykninger til bebyggelse mm), ofte med økonomisk kompensation til kommunen. Støjvoldene er langstrakte biotoper i landskabet, der som vejkanter og grøfter kan fungere som […]

KR. 500.000
Træer og buske i by og land

UDGIVELSE AF LÆREBOG/FAGBOG OM ’TRÆER OG BUSKE I BY OG LAND’, bind 2

Bidraget den 27. november 2017

Forfatterne til lærebogen ’TRÆER OG BUSKE I BY OG LAND’, der alle har mange års erfaring indenfor undervisning og forskning indenfor træer og buske, har modtaget støtte til udgivelse af bind II af samme værk. I bind I, der udkom i 2010 og er på 500 sider, beskrives 56 planteslægter, og den anvendes som opslagsbog […]

KR. 100.000
Holsteinborg 2017

Holsteinborg: Renovering af den østlige del af haven, herunder Grettes Allé

Bidraget den 27. november 2017

Holsteinborg Gods er en gammel sædegård fra 1357, som under navnet Braade var en hovedgård under Roskilde bispestol. Gården ligger i Holsteinborg Sogn i Slagelse Kommune. Hovedbygningen er opført i 1598-1639-1649.Efter adelsslægten Trolles overtagelse af godset, ændrede det navn til Trolholm omkring 1562, og godset fik sit nuværende navn i forbindelse med slægten Holsteins overtagelse […]

KR. 513.619
tilpasning stign eft.årstemp

Træarters tilpasning til stigende efterårstemperaturer

Bidraget den 27. november 2017

Formålet med dette projekt er at undersøge en række træarters reaktion på varme efterår og bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor høje temperaturer om efteråret begrænser væksten det følgende år hos nogle nåletræarter. Dette er tidligere vist ved hjælp af årringsanalyser af danske skovtræer. Vi arbejder med forskellige træarter, som anvendes i det danske […]

KR. 1.661.201
epigenetik

Epigenetisk regulering af tørketolerance i Nordmannsgran

Bidraget den 27. april 2017

Epigenetik (latinsk: ”oven på genetik”) er en betegnelse for, at eksterne forhold, f.eks. vejret, under dannelsen af frø eller kim i moderen kan påvirke afkommets egenskaber, når de bliver voksne. Formålet med dette projekt er at undersøge, om der kan påvises en epigenetisk påvirkning af forskelige niveauer af tørkestress i forbindelse med somatisk embryogenese i […]

KR. 299.275
sunde asketræer 2017

Sunde asketræer: Hvad gør asketoptørresvampen Hymenoscyphus fraxineus til en patogen svamp?

Bidraget den 27. april 2017

Svampen Hymenoscyphus fraxineus skader asketræerne i Europa, mens andre nærtbeslægtede arter inden for slægten Hymenoscyphus ser ud til ikke at være skadelige for asketræer. I dette projekt sammenligner vi hele transkriptomer (udtrykte gener) af forskellige Hymenoscyphus arter med henblik på at identificere vigtige gener i den patogene H. fraxineus og i andre uskadelige Hymenoscyphus-arter. Den […]

KR. 127.800
abies genom

Medvirken til kortlægning af det fulde Abies genom

Bidraget den 27. april 2017

De seneste årtier har molekylærgenetikken gjort enorme fremskridt. For cirka 16 år siden blev det fulde menneskelige genom på cirka 3 milliarder basepar kortlagt for første gang. Der forskes selvklart meget mindre i træer så kortlægning af fulde genomer i træer har ladet vente på sig – ikke mindst for nåletræer. Det skyldes, at nåletræer […]

KR. 127.113
bark som levested

Bark som levested, 2017-2018.

Bidraget den 27. april 2017

Hvorfor vokser nogle arter af lav eksklusivt på særlige træarter, mens andre laver ikke diskriminerer? Hvorfor er nogle træarter overgroede med lav, mens andre er næsten bare? I en tidligere kortlæggelse af lav på 7 forskellige løvtræarter på 50-årige træer fandt vi forskelle, som kom særligt tydeligt frem, fordi  træerne alle havde samme alder og […]

KR. 292.464
sjældne orkidearter II

Påvisning af sjældne arter med DNA fra jordprøver II

Bidraget den 27. april 2017

Alle vildtvoksende orkidéer er afhængige af tilstedeværelsen af specifikke svampe i jorden i spiringsfasen og ofte også som voksne individer, men for de danske orkidéer er der meget begrænset viden om hvilke svampe det drejer sig om. Dette projekt anvender DNA identifikationsredskaber til at undersøge hvilken svampeflora der knytter sig til sjældne og sårbare orkidé-arter […]

KR. 756.978
vedkar 2017

Genetisk variation og fænotypisk plasticitet i vedkarstrukturer i stilkeg (Quercus robur L.)

Bidraget den 27. april 2017

Formålet er at undersøge, om der er i stilkeg er en genetiske sammenhæng mellem vedkarstrukturer, vækst og udspring i foråret. Vedkarstørrelser og antal vil blive undersøgt på stammeskiver og grenskiver fra en række genotyper af stilkeg (Quercus robur). På fotoet en stammeskive fra en vintereg (Quercus petraea). Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning […]

KR. 345.606
Kambium

Klimatilpasning i kambiumaktivitet, karstørrelser og -hyppighed i slægterne Quercus og Fagus

Bidraget den 27. april 2017

Formålet med dette projekt er at undersøge om der er tilpasningsmønstre i vedkarstørrelser og kambiumaktivitet i de to slægter Quercus og Fagus, og vurdere hvilken rolle de kan spille i forhold til klimaændringer og flytning af arter. Kambium eller inderbark er særligt vækstlag mellem veddet og den del af barken som er af kork, – […]

KR. 369.005